Telephone Directory

Faculty

1

Ananthasuresh, G.K. +91-80-2293 2334 (O)

2

Arakeri, Jaywant H. +91-80-2293 3228 (O)/2302 (Lab)

3

Arakeri, Vijay H. +91-80-2293 2670 (O)

4

Basu, Saptarshi +91-80-2293 3367 (O), 7760808825 (Cell)

5

Bobji, M. S. +91-80-2293 3233 (O)

6

Dutta, Pradip +91-80-2293 3225(O)/2512(O)

7

Ghosal, Ashitava +91-80-2293 2956 (O)/2284 (Lab)

8

Govardhan, Raghuraman N. +91-80- 2293 3232 (O)

9

Gurumoorthy, B. +91-80-2293 2304 (O)/2284 (Lab)

10

Jog, Chandrashekhar S. +91-80-2293 2957 (O)

11

Kailas, Satish Vasu +91-80-2293 2301 (O)/2353/2351 (Lab),  98450 80657 (M)

12

Kumar, Pramod +91-80-2293 2354 (O)

13

Munjal, M. L. +91-80-2293 2303 (O)

14

Namrata Gundiah .+91 -80-2293 2860(O)/3366(Lab)

15

Narasimham, G. S. V. L. +91-80-2293 2971 (O)

16

Narasimhan, R. +91-80-2293 2959 (O)

17

Pratap, Rudra +91-80-2293 3225 (O) 

18

Ravikrishna, R. V. +91-80-2293 3226 (O)

19

Sen, Dibakar +91-80-22933230 (O), 9845986240 (M)

20

Seshan, S. +91-80-2293 2443 (O), 2334 7035 (R)

21

Shrinivasa, U. +91-94484 66080 (M)

22

Srinivasan, Vinod +91-80-2293 2589 (O)
26

Shukla, Ratnesh

 +91-80-2293 3234 (O)

26

Sonti, Venkata R. +91-80-2293 3227 (O)

27

Soundranayagam, S. +91-80-2293 2960 (O)

28

Srinivasan, J. +91-80-2293 3068 (O)

29

Tomar, Gaurav +91-80-2293 3062 (O)

32

Yogendra Simha, K. R. +91-80-2293 3231 (O)

Staff

1

Abdul Kareem, A. +91-80-2293 8888 (O)

2

Babu Rao, V. +91-80-2293 2960 (O)

3

Babu, G. +91-80-2293 2351 (O)

4

Chandran, N. +91-80-2293 2961 (O)

5

Devaki +91-80-2293 2332 (O)

6

Dharuman, C. +91-80-2293 2302 (O)

7

Dileep Kumar, G. R. +91-80-2293 2642 (O)

8

Divyarajan, D. +91-80-2293 2961 (O)

9

Govindaraju, P. +91-80-2293 2961 (O)

10

Haridasan, K. G. +91-80-2293 2955 (O)

11

Krishnappa +91-80-2293 2958 (O)

12

Mangala, R. +91-80-2293 2303 (O)

13

Nair, P. M. R. +91-80-2293 2353 (O)

14

Raghavan, R. S. +91-80-2293 3229 (O)

15

Raja, K. +91-80-2293 2961 (O)

16

Ramaswamy, C. +91-80-2293 2955 (O)

17

Ravi Das 234234

18

Sampath, P. +91-80-2293 3229 (O)

19

Shaheen Banu, F. +91-80-2293 2332 (O)

20

Shamasundar, H. S. +91-80-2293 2351 (O)

21

Shenoy, S. +91-80-2293 2960 (O)

22

Somavathi K +91 80 22932332

23

Sridhara, T. K. +91-80-2293 2958 (O)

24

Srinivasa, R. +91-80-2293 2961 (O)

25

Subramani, C. +91-80-2293 2332 (O)

26

Subramanya, V. +91-80-2293 3229 (O)

27

Sumathi, R. +91-80-2293 2332 (O)

28

Sundararajan, P. M. +91-80-2293 2642 (O)

29

Venkataraman, M. K. +91-80-2293 2960/2642 (O)

Labs / Other:

1

Engine Research Lab (formerly ICE Lab)

+91-80-2293 2352

2

Tribology Lab

+91-80-2293 2353